pulling test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulling test

    * kỹ thuật

    thí nghiệm nhổ cọc

    hóa học & vật liệu:

    thí nghiệm sức kéo