pulling attachment or bushing puller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling attachment or bushing puller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling attachment or bushing puller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling attachment or bushing puller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulling attachment or bushing puller

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dụng cụ tháo bạc, tháo ống lót