pulling out of synchronism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling out of synchronism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling out of synchronism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling out of synchronism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulling out of synchronism

    * kỹ thuật

    mất đồng bộ