pulling into synchronism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling into synchronism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling into synchronism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling into synchronism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulling into synchronism

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    kéo vào đồng bộ