pulling handle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling handle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling handle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling handle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulling handle

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tay kéo

    tay rút