pulling tool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling tool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling tool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling tool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulling tool

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dụng cụ kéo