pulling out of a nail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling out of a nail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling out of a nail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling out of a nail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulling out of a nail

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự nhổ đinh