pulling rope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling rope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling rope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling rope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulling rope

    * kỹ thuật

    cáp lai