pin table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pin table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pin table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pin table.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pin table

    Similar:

    pinball machine: game equipment on which pinball is played

    in Britain they call a pinball machine a pin table

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).