pin extractor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pin extractor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pin extractor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pin extractor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pin extractor

    * kỹ thuật

    dụng cụ tháo chốt hãm

    kìm nhổ chốt hãm