pin clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pin clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pin clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pin clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pin clamp

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cái kẹp (kiểu) chốt