perform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perform.

Từ điển Anh Việt

 • perform

  /pə'fɔ:m/

  * ngoại động từ

  làm (công việc...); thực hiện (lời hứa...); thi hành (lệnh); cử hành (lễ); hoàn thành (nhiệm vụ)

  biểu diễn, trình bày (kịch, điệu nhảy...); đóng

  to perform a part in a play: đóng một vai trong một vở kịch

  * nội động từ

  đóng một vai

  to perform in a play: đóng trong một vở kịch

  biểu diễn

  to perform on the piano: biểu diễn đàn pianô

 • perform

  thực hiện p. a multiplication thực hiện phép nhân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • perform

  * kinh tế

  thi hành

  thực hiện

  * kỹ thuật

  sử dụng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • perform

  carry out or perform an action

  John did the painting, the weeding, and he cleaned out the gutters

  the skater executed a triple pirouette

  she did a little dance

  Synonyms: execute, do

  perform a function

  Who will perform the wedding?

  give a performance (of something)

  Horowitz is performing at Carnegie Hall tonight

  We performed a popular Gilbert and Sullivan opera

  Similar:

  do: get (something) done

  I did my job