parametric programming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parametric programming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parametric programming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parametric programming.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parametric programming

    * kỹ thuật

    lập trình tham số

    toán & tin:

    sự lập trình tham số