parametric amplifier diode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parametric amplifier diode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parametric amplifier diode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parametric amplifier diode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parametric amplifier diode

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đi-ốt khuếch đại tham số