parametric acoustic receiver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parametric acoustic receiver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parametric acoustic receiver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parametric acoustic receiver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parametric acoustic receiver

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    máy thu âm tham số