parametric equations nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parametric equations nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parametric equations giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parametric equations.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parametric equations

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    các phuơng trình tham số

    phương trình tham số