parametrically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parametrically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parametrically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parametrically.

Từ điển Anh Việt

  • parametrically

    xem parameter