parametric excitation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parametric excitation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parametric excitation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parametric excitation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parametric excitation

    * kỹ thuật

    kích thích dao động có gới hạn