parametric abscess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parametric abscess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parametric abscess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parametric abscess.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parametric abscess

    * kỹ thuật

    y học:

    áp xe dây chằng rộng