parametric load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parametric load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parametric load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parametric load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parametric load

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tải trọng tham biến