parametric (al) series nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parametric (al) series nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parametric (al) series giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parametric (al) series.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parametric (al) series

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dãy thông số