on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của on.

Từ điển Anh Việt

 • on

  /ɔn/

  * danh từ

  trên, ở trên

  a book on the table: quyển sách ở trên bàn

  to float on the water: nổi trên mặt nước

  dựa trên, dựa vào

  a statement founded on fact: một lời tuyên bố dựa trên sự kiện

  vào, lúc khi

  on Sunday: vào ngày chủ nhật

  on reaching home: khi tới nhà

  vào, về phía, bên

  an attack on a post: cuộc tấn công vào đồn

  the put the dog on a chain: buộc chó vào xích

  to be his on the head: bị đánh rơi vào đầu

  on the south of...: về phía nam của...

  a house on the river: nhà bên sông

  on my right: ở bên phải tôi

  tax on alcohol: thuế đánh vào rượu

  to march on Hanoi: tiến về phía Hà nội

  với

  to smile on someone: cười với ai

  chống lại

  to rise on the oppressors: nổi dậy chống lại bọn áp bức

  bằng, nhờ vào

  to live on bread and milk: sống bằng bánh mì và sữa

  về, nói về, bàn về

  a lecture on Shakespeare: buổi thuyết trình về Sếch-xpia

  his opinion on the subject: ý kiến của anh ta về vấn đề đó

  đang

  on fire: đang cháy

  on strike: đang đình công

  thuộc, của

  he was on the staff: ông ấy thuộc ban tham mưu

  on business

  có việc, có công tác

  to go somewhere on business: đi đâu có việc

  on the instant

  (xem) instant

  on purpose

  (xem) purpose

  on the sly

  (xem) sly

  to be gone on somebody

  (xem) go

  to have something on oneself

  mang cái gì trong người

  to have something on somebody

  có điều gì đang phàn nàn về ai

  hơn ai về cái gì

  * phó từ

  tiếp, tiếp tục, tiếp diễn, tiến lên

  to read on: đọc tiếp

  it is well on in the night: đêm đã về khuya

  đang, đang có, đang hoạt động

  light is on: đèn đang cháy

  to switch on the light: bật đèn lên

  Othello is on: vở Ô-ten-lô đang diễn

  vào

  to put one's shoes on: đi giày vào

  on with your coat: anh hãy mặc áo vào

  to be getting on for fifty

  sắp năm mươi tuổi

  to be on

  (thông tục) ủng hộ, sẵn sàng tham gia, đồng ý

  there is a show tonight, are you on?: tối nay có biểu diễn, anh có đồng ý đi không?

  to be on to somebody

  biết được ý định của ai

  quấy rầy ai; móc máy ai

  to be rather on

  (từ lóng) ngà ngà say

  from that day on

  từ ngày đó về sau

  on and off

  lúc lúc, chốc chốc, chập chờn

  on and on

  liên tục, liên miên

  * tính từ

  (thể dục,thể thao) về bên trái (crickê)

  an on drive: cú đánh về bên trái

  * danh từ

  (thể dục,thể thao) phía trái (crickê)

  a fine drive to the on: một cú đánh rất đẹp về bên trái

 • on

  mở, bật; t. to quay về; t. up lật ngược; lột rõ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • on

  * kỹ thuật

  bật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • on

  in operation or operational

  left the oven on

  the switch is in the on position

  Antonyms: off

  (of events) planned or scheduled

  the picnic is on, rain or shine

  we have nothing on for Friday night

  Antonyms: off

  indicates continuity or persistence or concentration

  his spirit lives on

  shall I read on?

  in a state required for something to function or be effective

  turn the lights on

  get a load on

  Similar:

  along: with a forward motion

  we drove along admiring the view

  the horse trotted along at a steady pace

  the circus traveled on to the next city

  move along

  march on