objective use value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

objective use value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm objective use value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của objective use value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • objective use value

    * kinh tế

    giá trị sử dụng khách quan