objective sensation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

objective sensation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm objective sensation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của objective sensation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • objective sensation

    * kỹ thuật

    y học:

    cảm giác