objective interference impression nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

objective interference impression nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm objective interference impression giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của objective interference impression.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • objective interference impression

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự in khách quan của nhiễu