objective of economic policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

objective of economic policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm objective of economic policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của objective of economic policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • objective of economic policy

    * kinh tế

    mục tiêu của chính sách kinh tế