objective sign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

objective sign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm objective sign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của objective sign.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • objective sign

    * kỹ thuật

    y học:

    dấu hiệu khách quan