objective r25 equivalent (or25e) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

objective r25 equivalent (or25e) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm objective r25 equivalent (or25e) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của objective r25 equivalent (or25e).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • objective r25 equivalent (or25e)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Tương đương R25 khách quan