mug file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mug file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mug file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mug file.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mug file

    a file of mug shots (pictures of criminals that are kept on file by the police)

    Synonyms: mug book

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).