mugil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mugil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mugil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mugil.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mugil

    type genus of the Mugilidae: mullets

    Synonyms: genus Mugil

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).