mugiloidea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mugiloidea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mugiloidea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mugiloidea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mugiloidea

    fishes distinguished by abdominal pelvic fins: families Mugilidae; Atherinidae; Sphyraenidae

    Synonyms: suborder Mugiloidea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).