suborder mugiloidea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suborder mugiloidea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suborder mugiloidea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suborder mugiloidea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suborder mugiloidea

    Similar:

    mugiloidea: fishes distinguished by abdominal pelvic fins: families Mugilidae; Atherinidae; Sphyraenidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).