suborder theropoda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suborder theropoda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suborder theropoda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suborder theropoda.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suborder theropoda

    Similar:

    theropoda: carnivorous saurischian dinosaurs with short forelimbs; Jurassic and Cretaceous

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).