suborder eurylaimi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suborder eurylaimi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suborder eurylaimi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suborder eurylaimi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suborder eurylaimi

    Similar:

    eurylaimi: broadbills

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).