suborder anseres nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suborder anseres nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suborder anseres giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suborder anseres.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suborder anseres

    Similar:

    anseres: used in some especially older classifications; coextensive with the family Anatidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).