anseres nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anseres nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anseres giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anseres.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anseres

    used in some especially older classifications; coextensive with the family Anatidae

    Synonyms: suborder Anseres

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).