suborder myomorpha nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suborder myomorpha nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suborder myomorpha giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suborder myomorpha.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suborder myomorpha

    Similar:

    myomorpha: true rats and mice and related rodents

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).