mug book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mug book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mug book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mug book.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mug book

    Similar:

    mug file: a file of mug shots (pictures of criminals that are kept on file by the police)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).