mugging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mugging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mugging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mugging.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mugging

    assault with intent to rob

    Similar:

    mug: rob at gunpoint or with the threat of violence

    I was mugged in the streets of New York last night

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).