mugwumpery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mugwumpery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mugwumpery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mugwumpery.

Từ điển Anh Việt

  • mugwumpery

    /'mʌgwʌmpəri/

    * danh từ

    thái độ độc lập, quan điểm độc lập (không theo một đảng phái chính trị nào)