mugginess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mugginess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mugginess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mugginess.

Từ điển Anh Việt

  • mugginess

    /'mʌginis/

    * danh từ

    tình trạng nồm ấm (tiết trời)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mugginess

    a state of warm humidity