magnetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magnetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magnetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magnetic.

Từ điển Anh Việt

 • magnetic

  /mæg'netik/

  * tính từ

  (thuộc) nam châm, có tính từ, (thuộc) từ

  magnetic force: lực từ

  magnetic pole: cực từ

  (nghĩa bóng) có sức hấp dẫn mạnh, có sức lôi cuốn mạnh, có sức quyến rũ

  a magnetic smile: nụ cười quyến rũ

 • magnetic

  (vật lí) từ // chất sắt từ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • magnetic

  * kỹ thuật

  chất sắt từ

  lưỡng cực từ

  nam châm

  từ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • magnetic

  of or relating to or caused by magnetism

  magnetic forces

  having the properties of a magnet; i.e. of attracting iron or steel

  the hard disk is covered with a thin coat of magnetic material

  Synonyms: magnetized, magnetised

  Antonyms: antimagnetic

  capable of being magnetized

  Antonyms: nonmagnetic

  determined by earth's magnetic fields

  magnetic north

  the needle of a magnetic compass points to the magnetic north pole

  Antonyms: geographic

  Similar:

  charismatic: possessing an extraordinary ability to attract

  a charismatic leader

  a magnetic personality