magnetic line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magnetic line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magnetic line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magnetic line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • magnetic line

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường dây từ