magnetic film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magnetic film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magnetic film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magnetic film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • magnetic film

    * kỹ thuật

    phim từ

    vật lý:

    màng mỏng từ