lump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lump.

Từ điển Anh Việt

 • lump

  /lʌmp/

  * danh từ

  cục, tảng, miếng

  a lump of sugar: một cục đường

  a lump of clay: một cục đất sét

  lump sugar: đường miếng

  cái bướu, chỗ sưng u lên, chỗ u lồi lên

  a bad lump on the forehead: u ở trán

  cả mớ, toàn bộ, toàn thể

  in the lump: tính cả mớ, tính tất cả

  a lump sum: số tiền tính gộp cả lại; tiền mặt trả gọn

  người đần độn, người chậm chạp

  to be a lump of selfishness

  đại ích kỷ

  to feel (have) a lump in one's throat

  cảm thấy cổ họng như nghẹn tắc lại

  * ngoại động từ

  xếp lại thành đống, thu gọn lại thành đống; gộp lại

  coi như cá mè một lứa, cho là một giuộc

  * nội động từ

  đóng cục lại, vón lại, kết thành tảng

  * nội động từ

  (+ along) kéo lê, lết đi

  (+ down) ngồi phệt xuống

  * ngoại động từ

  chịu đựng; ngậm đắng nuốt cay

  if you don't like it you will have to lump it: nếu anh không thích cái đó thì anh cũng phải chịu đựng vậy thôi; thích hay không thích thì anh cùng phải nhận thôi

 • lump

  khối chung // lấy chung; thu thập, tập trung take in the l. lấy chung

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lump

  put together indiscriminately

  lump together all the applicants

  Synonyms: chunk

  Similar:

  ball: a compact mass

  a ball of mud caught him on the shoulder

  Synonyms: clod, glob, clump, chunk

  swelling: an abnormal protuberance or localized enlargement

  Synonyms: puffiness

  lout: an awkward stupid person

  Synonyms: clod, stumblebum, goon, oaf, lubber, lummox, gawk

  hunk: a large piece of something without definite shape

  a hunk of bread

  a lump of coal

  collocate: group or chunk together in a certain order or place side by side

  Synonyms: chunk