chunk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chunk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chunk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chunk.

Từ điển Anh Việt

 • chunk

  /tʃʌnk/

  * danh từ

  (thông tục) khúc (gỗ), khoanh (bánh, phó mát...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người lùn và chắc mập; ngựa lùn và chắc mập

  to bite off a big chunk

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) vớ phải một việc hắc búa, phải giải quyết một việc khó khăn

 • chunk

  (Tech) mảng, khối, miếng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chunk

  a substantial amount

  we won a chunk of money

  Similar:

  ball: a compact mass

  a ball of mud caught him on the shoulder

  Synonyms: clod, glob, lump, clump

  lump: put together indiscriminately

  lump together all the applicants

  collocate: group or chunk together in a certain order or place side by side

  Synonyms: lump