clod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clod.

Từ điển Anh Việt

 • clod

  /klɔd/

  * danh từ

  cục, cục đất

  (the clod) đất đai, ruộng đất

  người quê mùa cục mịch, người thô kệch ((như) clodhopper)

  (nghĩa bóng) xác thịt, thể chất (đối với linh hồn)

  thịt cổ bò

  * ngoại động từ

  ném cục đất vào (ai...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clod

  * kinh tế

  thịt cổ bò

  * kỹ thuật

  cục

  xây dựng:

  cục đất vón

  hòn đất vón

  hóa học & vật liệu:

  tảng (đất)

Từ điển Anh Anh - Wordnet