low voltage system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

low voltage system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm low voltage system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của low voltage system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • low voltage system

    * kỹ thuật

    lưới điện áp thấp

    mạng điện hạ thế