low voltage release nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

low voltage release nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm low voltage release giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của low voltage release.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • low voltage release

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bộ phân áp cực tiểu