low pressure test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

low pressure test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm low pressure test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của low pressure test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • low pressure test

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    thử nghiệm áp suất thấp